Test z talianského jazyka

 1. Telefonujem priateľke Márii, ktorá je vydatá už päť rokov.
  Telefono all´amica Maria, che é sposata gia cinque anni.
  Telefono all´amica Maria, che é sposata gia da cinque anni.
  Telefono dell´amica Maria, che é sposata gia cingue anni.

 2. Pomáham svojmu otcovi, pretože on nie je schopný urobiť nič užitočného.
  Aiuto mio padre, perche lui non é capace di fare niente di utile.
  Aiuto al mio padre, perche lui non é capace di fare niente di utile.
  Aiuto il suo padre, perche lui non é capace a fare niente utile.

 3. Snažíme sa študovať cudzie jazyky.
  Cerchiamo di studiare le lingue straniere.
  Cerchiamo studiare le lingue straniere.
  Studiamo le lingue straniere.

 4. Kto je tá pani, čo nič nepije?
  Chi é la signora, che non beviamo niente?
  Chi é la signorina, che cosa non beve niente?
  Chi é la signora, che non beve niente?

 5. Snažím sa byť milý ku všetkým.
  Cerco di essere gentile di tutti.
  Voglio essere gentile a tutti.
  Cerco di essere gentile con tutti.

 6. Rozumieme veľmi dobre, ale nie sme schopní čítať po taliansky.
  Capiamo molto bene, ma non siamo capaci leggere in italiano.
  Capisciamo molto bene, ma non siamo capaci di leggere in italiano.
  Capiamo molto bene, ma non siamo capaci di leggere in italiano.

 7. Zajtra začínam pracovať naozaj.
  Domani comincio a lavorare vero.
  Domani comincio lavorare veramente.
  Domani comincio a lavorare veramente.

 8. Dnes dočítam knihu.
  Oggi finisco di leggere il libro.
  Oggi fino di leggere il libro.
  Oggi finisco a leggere il libro.

 9. Carlo nosí stále dlhé vlasy.
  Carlo porta sempre i capelli lunghi.
  Carlo ha sempre capelli lunghi.
  Carlo porte sempre i capelli lunghi.

 10. Môžem hovoriť s Máriou, prosím vás?
  Posso parlare Maria, per favore?
  Posso parlare con Maria, per favore?
  Posso parlare con Maria, prego?

 11. Vedia, že Rím sa nenachádza vo Francúzsku.
  Sanno che Roma non si trova in Francia.
  Sappiamo che Roma non si trova in Francia.
  Sanno che la Roma non si trova a Francia.

 12. U mojich rodičov sa máme dobre.
  Stiamo bene da miei genitori.
  Stiamo bene prosso i miei genitori.
  Stiamo bene dai miei genitori.

 13. Nechápem, prečo tam ideš.
  Non capisco, perche vai ci.
  Non capisco, perche ci vai.
  Non capo, perche vai li.

 14. Sandra tu už nepracuje, je už v Prahe.
  Sandra non ci lavora piu, é gia a Praga.
  Sandra non ci lavora gia, é piu a Praga.
  Sandra non lavora piu, é gia in Praga.

 15. Pri mori je dnes príliš veľa ľudí.
  Al mare c´é oggi troppa gente.
  Al mare ci sono troppe genti oggi.
  Presso il mare sono oggi molti uomini.

 16. Môžete mi povedať, čo sa tu deje?
  Vuole dirmi, che cosa succede qui?
  Puo parlarmi, che cosa ci succede?
  Puo dirmi, che cosa ci succede?

 17. Hrám na klavír už desať rokov.
  Suono il pianoforte gia da dieci anni.
  Gioco al pianoforte gia da dieci anni.
  Recito il pianoforte gia dieci anni.

 18. Keď telefón zazvonil, nepočul som ho.
  Quando il telefono é suonato, non l´ho sentita.
  Quando il telefono ha giocato, non ho sentito.
  Quando il telefono ha suonato, non l´ho sentito.

 19. Môj otec vždy hral futbal.
  Mio padre ha sempre giocato a calcio.
  Il mio padre é sempre giocato a calcio.
  Mio padre ha sempre suonato calcio.

 20. Boli sme v divadle, no herci nehrali veľmi dobre.
  Siamo stato al teatro, ma gli attori non hanno suonati molto bene.
  Siamo stati al teatro, ma gli attori non hanno recitato molto bene.
  Siamo stati al teatro, ma gli attori non sono recitati molto bene.

 21. Prepáčte že meškám, zablúdil som.
  Mi scusa per il ritardo, io perdo la strada.
  Mi scusi per il ritardo, ho perso la strada.
  Mi scusi per il ritardo, non riesco a trovare la strada.

 22. Oplatí sa, podľa Teba, nakupovať v supermarketoch?
  Vale la pena, secondo te, fare la spesa ai supermercati?
  Ti va bene, secondo te, fare le spese ai supermercati?
  Vale la pena, secondo te, di fare le spese ai supermercati?

 23. Kto natočil ten úspešný film?
  Chi é girato quel film da successo?
  Chi ha girati quel film di successo?
  Chi ha girato quel film di successo?

 24. Včera som bol chorý, necítil som sa dobre, mal som teplotu a točila sa mi hlava.
  Ieri sono stato malato, non mi sono sentito bene, ho avuto la febre e mi ha girato la testa.
  Ieri ho stato malato, non mi sono sentito bene, ho avuto la febre e mi ha girato la testa.
  Ieri sono stato malato, non mi ho sentito bene, ho avuto la febre e mi ha girato la testa.

 25. Dnes ráno som si ani neumyl zuby, pretože som nemal čas, musel som rýchlo odísť.
  Stamattina non mi ho nemenno lavato i denti, perche non ho avuto il tempo, sono dovuto uscire velocemente.
  Stamattina non mi sono nemenno lavato i denti, perche non ho avuto il tempo, sono dovuto uscire velocemente.
  Stamattina non mi ho nemenno lavato i denti, perche non sono avuto il tempo, sono dovuto uscire veloce.

 26. Keď ste prišli, pane, mali sme už zatvorené.
  Quando é venuto, signore, abbiamo avuto gia chiuso.
  Quando siete venuto, signore, abbiamo avuto piu chiuso.
  Quando é venuto, signor, abbiamo gia chiuso.

 27. Carlo odišiel, pretože sa cítil menší ako všetci ostatní.
  Carlo se ne é andato, perche ci ha sentito piu piccolo di tutti.
  Carlo se ne é andato, perche si é sentito piu piccolo di tutti.
  Carlo é andato via, perche é stato piu piccolo come tutti.

 28. Keď Marco bude mať 20 rokov, dostane od rodičov auto.
  Quando Marco avra vent´anni, ricevera dai genitori un´automobile.
  Quando Marco ha venti anni, riceve dai genitori un´automobile.
  Quando Marco avra venti anni, riceveranno da genitori un´automobile.

 29. Určite bude drahé a červené (auto).
  Sicuramente avra cara e rossa.
  Sicuro sara caro e rosso.
  Sicuramente sara cara e rossa.

 30. Stále som Ti hovoril, aby si nerozprával príliš veľa.
  Ti parlavo sempre di non dire troppo.
  Ti dicevo sempre di non parlare troppo.
  Ti ho detto sempre di non parlare molto.